Warunki Współpracy

Ogólne warunki umowne Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JOANNA” w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów

 1. Postanowienia wstępne
  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JOANNA”, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” jest działalnością gospodarczą indywidualnego przedsiębiorcy Roberta Rybak.
  2. Siedzibą Przedsiębiorstwa jest Kędzierzyn-Koźle a adresem ul. Łąkowa 15.
  3. Niniejsze Ogólne warunki umowne obowiązują wyłącznie jeśli Przedsiębiorstwo pośredniczy w sprzedaży towarów, będących własnością podmiotów trzecich (dalej zwanych „Zbywcami”) innym podmiotom, zwanym dalej „Kontrahentami”.
  4. Niniejsze Ogóle warunki nie obowiązują jeśli Kontrahentem jest konsument
   w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Składanie zamówień
  1. Kontrahenci mogą składać zapytania dotyczące wyszukania towarów o określonych własnościach („Zamówienia”) pisemnie, transmisją faksową lub poczta elektroniczną pod adresem, numerami i adresami mailowymi wskazanymi na stronie www.pwjoanna.pl.
  2. Zamówienia mogą być składane na formularzu umieszczonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w dowolnej innej formie pod warunkiem, iż Kontrahent wyraźnie wskaże, iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków umownych.
  3. Zamówienia powinny precyzyjnie wskazywać rodzaj, typ, parametry zamawianego asortymentu. Przedsiębiorstwo nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za wskazanie mu towaru, który nie spełnia wyłącznie cech nie wskazanych w Zamówieniu.
  4. Do składanych zamówień i zawieranych umów pomiędzy Przedsiębiorstwem
   a Kontrahentami stosuje się wyłącznie prawo polskie.
 3. Realizacja zamówień
  1. Przedsiębiorstwo poinformuje Kontrahenta o znalezieniu asortymentu
   o wnioskowanych cechach w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej lub pocztą elektroniczną wskazując wysokość przysługującego mu wynagrodzenia.
  2. Na życzenie Kontrahenta Przedsiębiorstwo zorganizuje oględziny towarów lub rzeczy jeśli jest to możliwe bez nadmiernych trudności lub kosztów.
  3. Wszelkie negocjacje, ustalenia i rozmowy handlowe ze Zbywcami prowadzić będzie wyłącznie Przedsiębiorstwo.
  4. Kontrahent zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy dane Zbywcy oraz istotne postanowienia umowy zbycia towaru.
 4. Ochrona interesów Przedsiębiorstwa
  1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że Przedsiębiorstwo jako pośrednik w obrocie towarami ma prawo do ochrony swoich tajemnic handlowych, obejmujących
   w szczególności dane podmiotów oferujących towary poszukiwane przez Kontrahentów, zaś zawarcie umowy przez Zbywcę i kontrahenta bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa oznacza dla tego ostatniego wymierne straty.
  2. Kontrahent składając zamówienie lub zapytanie deklaruje lojalność i pełne poszanowanie interesów Przedsiębiorstwa, opisanych w punkcie 13., oświadczając,
   iż nie nabędzie towaru, którego dotyczy Zamówienie bez korzystania z pośrednictwa Przedsiębiorstwa (bez zapłaty prowizji Przedsiębiorstwu) od wskazanego przez Przedsiębiorstwo Zbywcy w okresie 2 lat od daty złożenia Zamówienia.
  3. Za równoznaczne z nabyciem towaru przez Kontrahenta uważa się nabycie go przez podmiot powiązany z nim gospodarczo, finansowo lub osobowo, względnie kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez Kontrahenta lub też kontrolujący Kontrahenta.
  4. Kontrahent oświadcza, iż bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa nie ujawni danych Zbywcy ani istotnych elementów zawartej umowy żadnemu podmiotowi w okresie
   2 lat od daty złożenia Zamówienia.
  5. W wypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, służących ochronie podstawowych interesów Przedsiębiorstwa Kontrahent zapłaci Przedsiębiorstwu następujące kary umowne:
   1. Za prowadzenie negocjacji, ustaleń lub rozmów handlowych bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa kare umowną w kwocie 1.000 zł za każdy taki przypadek.
   2. Za ujawnienie podmiotom trzecim danych Zbywcy lub istotnych elementów umowy, zawartej ze Zbywcą lub z Przedsiębiorstwem karę umowną w kwocie 2.000 zł za każdy taki przypadek.
   3. Za zawarcie umowy sprzedaży ze Zbywcą bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa karę umowną w kwocie 50.000 zł
  6. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej aż do granic poniesionej szkody, wliczając w to
   w szczególności utracone zyski z tytułu prowizji.
 5. Postanowienia końcowe
  1. W wypadku sprzeczności postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i pisemnej umowy, zawartej z Kontrahentem, pierwszeństwo mają tej postanowienia umowy.
  2. W wypadku sprzeczności postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i pisemnej umowy, zawartej z Kontrahentem, pierwszeństwo mają tej postanowienia umowy.
  3. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe ze stosowania niniejszych Ogólnych warunków rozstrzygnie Sąd właściwy dla miejscowości Kędzierzyn-Koźle.
  4. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 15 listopada 2011 r.