Terms of cooperation

Ogólne warunki umowne Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JOANNA” w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów

I. Postanowienia wstępne

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JOANNA”, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” jest działalnością gospodarczą indywidualnego przedsiębiorcy Roberta Rybak.

2. Siedzibą Przedsiębiorstwa jest Kędzierzyn-Koźle a adresem ul. Łąkowa 15.

3. Niniejsze Ogólne warunki umowne obowiązują wyłącznie jeśli Przedsiębiorstwo pośredniczy w sprzedaży towarów, będących własnością podmiotów trzecich (dalej zwanych „Zbywcami”) innym podmiotom, zwanym dalej „Kontrahentami”.

4. Niniejsze Ogóle warunki nie obowiązują jeśli Kontrahentem jest konsument
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

I. Składanie zamówień

5. Kontrahenci mogą składać zapytania dotyczące wyszukania towarów o określonych własnościach („Zamówienia”) pisemnie, transmisją faksową lub poczta elektroniczną pod adresem, numerami i adresami mailowymi wskazanymi na stronie www.pwjoanna.pl.

6. Zamówienia mogą być składane na formularzu umieszczonym na stronie internetowej Przedsiebiorstwa lub w dowolnej innej formie pod warunkiem, iż Kontrahent wyraźnie wskaże, iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków umownych.

7. Zamówienia powinny precyzyjnie wskazywać rodzaj, typ, parametry zamawianego asortymentu. Przedsiębiorstwo nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za wskazanie mu towaru, który nie spełnia wyłącznie cech nie wskazanych
w Zamówieniu.

8. Do składanych zamówień i zawieranych umów pomiędzy Przedsiębiorstwem
a Kontrahentami stosuje się wyłącznie prawo polskie.

II. Realizacja zamówień

9. Przedsiębiorstwo poinformuje Kontrahenta o znalezieniu asortymentu
o wnioskowanych cechach w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej lub pocztą elektroniczną wskazując wysokość przysługującego mu wynagrodzenia.

10. Na życzenie Kontrahenta Przedsiębiorstwo zorganizuje oględziny towarów lub rzeczy jeśli jest to możliwe bez nadmiernych trudności lub kosztów.

11. Wszelkie negocjacje, ustalenia i rozmowy handlowe ze Zbywcami prowadzić będzie wyłącznie Przedsiębiorstwo.

12. Kontrahent zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy dane Zbywcy oraz istotne postanowienia umowy zbycia towaru.

III. Ochrona interesów Przedsiębiorstwa

13. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że Przedsiębiorstwo jako pośrednik w obrocie towarami ma prawo do ochrony swoich tajemnic handlowych, obejmujących
w szczególności dane podmiotów oferujących towary poszukiwane przez Kontrahentów, zaś zawarcie umowy przez Zbywcę i kontrahenta bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa oznacza dla tego ostatniego wymierne straty.

14. Kontrahent składając zamówienie lub zapytanie deklaruje lojalność i pełne poszanowanie interesów Przedsiębiorstwa, opisanych w punkcie 13., oświadczając,
iż nie nabędzie towaru, którego dotyczy Zamówienie bez korzystania z pośrednictwa Przedsiębiorstwa (bez zapłaty prowizji Przedsiębiorstwu) od wskazanego przez Przedsiębiorstwo Zbywcy w okresie 2 lat od daty złożenia Zamówienia.

15. Za równoznaczne z nabyciem towaru przez Kontrahenta uważa się nabycie go przez podmiot powiązany z nim gospodarczo, finansowo lub osobowo, względnie kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez Kontrahenta lub też kontrolujący Kontrahenta.

16. Kontrahent oświadcza, iż bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa nie ujawni danych Zbywcy ani istotnych elementów zawartej umowy żadnemu podmiotowi w okresie
2 lat od daty złożenia Zamówienia.

17. W wypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, służących ochronie podstawowych interesów Przedsiębiorstwa Kontrahent zapłaci Przedsiębiorstwu następujące kary umowne:

a) Za prowadzenie negocjacji, ustaleń lub rozmów handlowych bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa kare umowną w kwocie 1.000 zł za każdy taki przypadek,

b) Za ujawnienie podmiotom trzecim danych Zbywcy lub istotnych elementów umowy, zawartej ze Zbywcą lub z Przedsiębiorstwem karę umowną w kwocie 2.000 zł za każdy taki przypadek,

c) Za zawarcie umowy sprzedaży ze Zbywcą bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa karę umowną w kwocie 50.000 zł.

18. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej aż do granic poniesionej szkody, wliczając w to
w szczególności utracone zyski z tytułu prowizji.

IV. Postanowienia końcowe

19. W wypadku sprzeczności postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i pisemnej umowy, zawartej z Kontrahentem, pierwszeństwo mają tej postanowienia umowy.

20. Postanowienia Ogólnych Warunków mają pierwszeństwo przed wszystkimi ustaleniami stron, nie zawartymi w formie pisemnej lub równoważnej formie pisemnej.

21. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe ze stosowania niniejszych Ogólnych warunków rozstrzygnie Sąd właściwy dla miejscowości Kędzierzyn-Koźle.

22. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 15 listopada 2011 r.

Newsletter

Bądź na bieżąco! Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać darmowy newsletter na swoją pocztę.

Contact

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Joanna”
ul. Łąkowa 15, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Polska
tel: +48 77 482 44 99 | fax.: +48 77 482 44 89
NIP: 749-001-70-22
pwjoanna@pwjoanna.pl
More...

 • Germany 342709
 • United Kingdom 215840
 • France 160653
 • Russia 142857
 • Poland 98582
 • Italy 96687
 • United States 96122
 • China 81744
 • Sweden 72327
 • Ukraine 69832
 • Netherlands 69546
 • Czech Republic 32675
 • Japan 5571
 • Norway 4075
 • Mexico 2759
 • Romania 2651
 • Finland 2594
 • Hungary 1496
 • Brazil 1464
 • Switzerland 800
 • Turkey 785
 • Austria 647
 • Belgium 430
 • Spain 391
 • Serbia 391
 • Thailand 391
 • Vietnam 387
 • India 258
 • Moldova 238
 • Taiwan 238
 • Greece 229
 • Lithuania 204
 • Australia 193
 • Denmark 188
 • Hong Kong S.A.R., China 177
 • Argentina 171
 • South Korea 157
 • Algeria 141
 • Canada 133
 • Latvia 126
 • Macedonia 123
 • Bulgaria 122
 • Israel 122
 • Estonia 107
 • Indonesia 99
 • Ireland 99
 • Colombia 90
 • Slovakia 90
 • Slovenia 85
 • Singapore 84
 • Peru 77
 • Liberia 75
 • Portugal 72
 • Philippines 62
 • Croatia 61
 • Belarus 60
 • Laos 58
 • Luxembourg 56
 • Iran 55
 • Malaysia 48
 • Nigeria 48
 • South Africa 46
 • Chile 43
 • Bolivia 40
 • Kazakhstan 40
 • Albania 37
 • Egypt 35
 • Ecuador 34
 • Seychelles 34
 • Uruguay 31
 • Tunisia 28
 • Venezuela 28
 • Pakistan 23
 • Uzbekistan 21
 • Azerbaijan 20
 • Nepal 19
 • Iceland 18
 • Armenia 17
 • Saudi Arabia 17
 • United Arab Emirates 16
 • Curaçao 16
 • Panama 16
 • Morocco 14
 • Iraq 13
 • New Zealand 12
 • Bosnia and Herzegovina 11
 • Ghana 11
 • Senegal 11
 • Belize 10
 • Costa Rica 10
 • Georgia 10
 • Macao S.A.R., China 10
 • Qatar 10
 • Angola 9
 • Bangladesh 9
 • Cyprus 8
 • Dominican Republic 8
 • Mozambique 7
 • Palestinian Territory 7
 • Jordan 6
 • Rwanda 6
 • Haiti 5
 • Kenya 5
 • Lebanon 5
 • Libya 5
 • Brunei 4
 • Cambodia 4
 • Sri Lanka 4
 • Mauritius 4
 • Oman 4
 • Trinidad and Tobago 4
 • Ivory Coast 3
 • Montenegro 3
 • Madagascar 3
 • Malta 3
 • Namibia 3
 • Paraguay 3
 • Zimbabwe 3
 • Bahrain 2
 • Benin 2
 • Cameroon 2
 • Cape Verde 2
 • Gambia 2
 • Guatemala 2
 • Honduras 2
 • Myanmar 2
 • Maldives 2
 • Nicaragua 2
 • Tajikistan 2
 • Zambia 2
 • Burundi 1
 • Congo (Brazzaville) 1
 • Cuba 1
 • Ethiopia 1
 • Gibraltar 1
 • Guinea 1
 • Kuwait 1
 • Lesotho 1
 • Mongolia 1
 • Mauritania 1
 • Malawi 1
 • Puerto Rico 1
 • Suriname 1
 • Sao Tome and Principe 1
 • El Salvador 1
 • Syria 1
 • Tanzania 1
 • Samoa 1
 • Yemen 1