Terms of cooperation

Ogólne warunki umowne Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JOANNA” w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów

I. Postanowienia wstępne

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JOANNA”, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” jest działalnością gospodarczą indywidualnego przedsiębiorcy Roberta Rybak.

2. Siedzibą Przedsiębiorstwa jest Kędzierzyn-Koźle a adresem ul. Łąkowa 15.

3. Niniejsze Ogólne warunki umowne obowiązują wyłącznie jeśli Przedsiębiorstwo pośredniczy w sprzedaży towarów, będących własnością podmiotów trzecich (dalej zwanych „Zbywcami”) innym podmiotom, zwanym dalej „Kontrahentami”.

4. Niniejsze Ogóle warunki nie obowiązują jeśli Kontrahentem jest konsument
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

I. Składanie zamówień

5. Kontrahenci mogą składać zapytania dotyczące wyszukania towarów o określonych własnościach („Zamówienia”) pisemnie, transmisją faksową lub poczta elektroniczną pod adresem, numerami i adresami mailowymi wskazanymi na stronie www.pwjoanna.pl.

6. Zamówienia mogą być składane na formularzu umieszczonym na stronie internetowej Przedsiebiorstwa lub w dowolnej innej formie pod warunkiem, iż Kontrahent wyraźnie wskaże, iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków umownych.

7. Zamówienia powinny precyzyjnie wskazywać rodzaj, typ, parametry zamawianego asortymentu. Przedsiębiorstwo nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za wskazanie mu towaru, który nie spełnia wyłącznie cech nie wskazanych
w Zamówieniu.

8. Do składanych zamówień i zawieranych umów pomiędzy Przedsiębiorstwem
a Kontrahentami stosuje się wyłącznie prawo polskie.

II. Realizacja zamówień

9. Przedsiębiorstwo poinformuje Kontrahenta o znalezieniu asortymentu
o wnioskowanych cechach w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej lub pocztą elektroniczną wskazując wysokość przysługującego mu wynagrodzenia.

10. Na życzenie Kontrahenta Przedsiębiorstwo zorganizuje oględziny towarów lub rzeczy jeśli jest to możliwe bez nadmiernych trudności lub kosztów.

11. Wszelkie negocjacje, ustalenia i rozmowy handlowe ze Zbywcami prowadzić będzie wyłącznie Przedsiębiorstwo.

12. Kontrahent zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy dane Zbywcy oraz istotne postanowienia umowy zbycia towaru.

III. Ochrona interesów Przedsiębiorstwa

13. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że Przedsiębiorstwo jako pośrednik w obrocie towarami ma prawo do ochrony swoich tajemnic handlowych, obejmujących
w szczególności dane podmiotów oferujących towary poszukiwane przez Kontrahentów, zaś zawarcie umowy przez Zbywcę i kontrahenta bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa oznacza dla tego ostatniego wymierne straty.

14. Kontrahent składając zamówienie lub zapytanie deklaruje lojalność i pełne poszanowanie interesów Przedsiębiorstwa, opisanych w punkcie 13., oświadczając,
iż nie nabędzie towaru, którego dotyczy Zamówienie bez korzystania z pośrednictwa Przedsiębiorstwa (bez zapłaty prowizji Przedsiębiorstwu) od wskazanego przez Przedsiębiorstwo Zbywcy w okresie 2 lat od daty złożenia Zamówienia.

15. Za równoznaczne z nabyciem towaru przez Kontrahenta uważa się nabycie go przez podmiot powiązany z nim gospodarczo, finansowo lub osobowo, względnie kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez Kontrahenta lub też kontrolujący Kontrahenta.

16. Kontrahent oświadcza, iż bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa nie ujawni danych Zbywcy ani istotnych elementów zawartej umowy żadnemu podmiotowi w okresie
2 lat od daty złożenia Zamówienia.

17. W wypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, służących ochronie podstawowych interesów Przedsiębiorstwa Kontrahent zapłaci Przedsiębiorstwu następujące kary umowne:

a) Za prowadzenie negocjacji, ustaleń lub rozmów handlowych bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa kare umowną w kwocie 1.000 zł za każdy taki przypadek,

b) Za ujawnienie podmiotom trzecim danych Zbywcy lub istotnych elementów umowy, zawartej ze Zbywcą lub z Przedsiębiorstwem karę umowną w kwocie 2.000 zł za każdy taki przypadek,

c) Za zawarcie umowy sprzedaży ze Zbywcą bez pośrednictwa Przedsiębiorstwa karę umowną w kwocie 50.000 zł.

18. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej aż do granic poniesionej szkody, wliczając w to
w szczególności utracone zyski z tytułu prowizji.

IV. Postanowienia końcowe

19. W wypadku sprzeczności postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i pisemnej umowy, zawartej z Kontrahentem, pierwszeństwo mają tej postanowienia umowy.

20. Postanowienia Ogólnych Warunków mają pierwszeństwo przed wszystkimi ustaleniami stron, nie zawartymi w formie pisemnej lub równoważnej formie pisemnej.

21. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe ze stosowania niniejszych Ogólnych warunków rozstrzygnie Sąd właściwy dla miejscowości Kędzierzyn-Koźle.

22. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 15 listopada 2011 r.

Newsletter

Bądź na bieżąco! Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać darmowy newsletter na swoją pocztę.

Contact

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Joanna”
ul. Łąkowa 15, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Polska
tel: +48 77 482 44 99 | fax.: +48 77 482 44 89
NIP: 749-001-70-22
pwjoanna@pwjoanna.pl
More...

 • Germany 334371
 • United Kingdom 215775
 • France 160430
 • Russia 142623
 • Italy 96670
 • United States 96121
 • Poland 94366
 • China 79874
 • Netherlands 69538
 • Ukraine 66344
 • Sweden 59775
 • Czech Republic 30506
 • Japan 5570
 • Norway 4075
 • Mexico 2754
 • Romania 2624
 • Finland 2593
 • Hungary 1495
 • Brazil 1454
 • Switzerland 800
 • Turkey 777
 • Austria 647
 • Belgium 422
 • Serbia 391
 • Spain 390
 • Vietnam 376
 • Thailand 359
 • India 258
 • Moldova 236
 • Taiwan 236
 • Greece 218
 • Lithuania 199
 • Australia 192
 • Denmark 186
 • Argentina 169
 • South Korea 155
 • Algeria 141
 • Canada 133
 • Latvia 125
 • Macedonia 123
 • Israel 122
 • Bulgaria 120
 • Estonia 107
 • Hong Kong S.A.R., China 105
 • Ireland 97
 • Slovakia 90
 • Colombia 88
 • Indonesia 85
 • Singapore 84
 • Slovenia 84
 • Peru 76
 • Liberia 75
 • Portugal 71
 • Philippines 62
 • Croatia 61
 • Belarus 58
 • Laos 58
 • Luxembourg 56
 • Iran 55
 • Malaysia 47
 • Nigeria 47
 • South Africa 46
 • Chile 42
 • Bolivia 40
 • Kazakhstan 40
 • Albania 37
 • Ecuador 34
 • Egypt 34
 • Seychelles 32
 • Uruguay 31
 • Tunisia 28
 • Venezuela 27
 • Pakistan 21
 • Uzbekistan 21
 • Azerbaijan 19
 • Nepal 19
 • Iceland 18
 • Saudi Arabia 17
 • United Arab Emirates 16
 • Armenia 16
 • Curaçao 16
 • Panama 15
 • Morocco 14
 • Iraq 13
 • New Zealand 12
 • Bosnia and Herzegovina 11
 • Ghana 11
 • Costa Rica 10
 • Qatar 10
 • Senegal 10
 • Angola 9
 • Belize 9
 • Georgia 9
 • Macao S.A.R., China 9
 • Bangladesh 8
 • Cyprus 8
 • Dominican Republic 8
 • Mozambique 7
 • Palestinian Territory 7
 • Jordan 6
 • Rwanda 6
 • Haiti 5
 • Kenya 5
 • Lebanon 5
 • Libya 5
 • Brunei 4
 • Mauritius 4
 • Oman 4
 • Trinidad and Tobago 4
 • Sri Lanka 3
 • Montenegro 3
 • Madagascar 3
 • Malta 3
 • Namibia 3
 • Paraguay 3
 • Zimbabwe 3
 • Bahrain 2
 • Benin 2
 • Ivory Coast 2
 • Cameroon 2
 • Cape Verde 2
 • Gambia 2
 • Guatemala 2
 • Honduras 2
 • Cambodia 2
 • Myanmar 2
 • Maldives 2
 • Nicaragua 2
 • Tajikistan 2
 • Zambia 2
 • Burundi 1
 • Congo (Brazzaville) 1
 • Cuba 1
 • Ethiopia 1
 • Gibraltar 1
 • Guinea 1
 • Kuwait 1
 • Lesotho 1
 • Mongolia 1
 • Mauritania 1
 • Malawi 1
 • Puerto Rico 1
 • Suriname 1
 • Sao Tome and Principe 1
 • El Salvador 1
 • Syria 1
 • Tanzania 1
 • Samoa 1